𝐂𝐇Ữ 𝐍Ổ𝐈 𝐂𝐇Â𝐍 𝐂𝐀𝐎 𝐒𝐔 𝐍𝐎𝐍 𝐌À𝐔

265

𝐂𝐇Ữ 𝐍Ổ𝐈 𝐂𝐇Â𝐍 𝐂𝐀𝐎 𝐒𝐔 𝐍𝐎𝐍 𝐌À𝐔 𝐌Ặ𝐓 𝐌𝐈𝐂𝐀, 𝐀𝐋𝐔 💥 💥 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟎𝟗𝟏𝟏𝟐𝟔𝟖𝟏𝟔𝟔

  • Nhiều màu sắc lựa chọn
  • Nhiều loại dày 10li & 20li
  • Cắt được trên máy CNC
  • Tiết kiện chi phí và nhân công

𝘓𝘪𝑒̂𝘯 𝘩𝑒̣̂ 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘏𝘰𝑎̀𝘯𝘨 𝘏𝑢̛𝘯𝘨 𝘗𝘳𝘰 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘵𝑢̛ 𝘷𝑎̂́𝘯 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘷𝑎̀ 𝘯𝘩𝑎̣̂𝘯 𝘯𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝑢̛𝘶 đ𝑎̃𝘪 𝘩𝑎̂́𝘱 𝘥𝑎̂̃𝘯!! 𝘊𝑂̂𝘕𝘎 𝘛𝘠 𝘛𝘕𝘏𝘏 𝘏𝘖𝐴̀𝘕𝘎 𝘏𝑈̛𝘕𝘎 𝘗𝘙𝘖 – 𝘊𝘏𝘜𝘠𝐸̂𝘕 𝘊𝘜𝘕𝘎 𝘊𝐴̂́𝘗 𝘝𝐴̣̂𝘛 𝘛𝑈̛ 𝘘𝘜𝐴̉𝘕𝘎 𝘊𝐴́𝘖 – 𝘕𝑂̣̂𝘐 𝘛𝘏𝐴̂́𝘛

BÌNH LUẬN